ДКЕВР - твърде зависима, установи одит на Сметната палата | Банк-БГ
ДКЕВР - твърде зависима, установи одит на Сметната палата
Петък, 20 Септември 2013г. 17:48ч.

Независимостта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) остава открит проблем въпреки нормативно въведените изисквания за независимост, публично и прозрачно упражняване на правомощията в съответствие с европейските директиви.

Това посочва в своя одитен доклад Сметната палата, на която беше възложена проверка на енергийния регулатор, както и на Топлофикация София и Министерството на икономиката и енергетиката. Одитирания период е от 1 януари 2007 г. до 30 април тази година.

В доклада се посочва, че реалната независимост на ДКЕВР може да се постигне чрез промяна на модела в посока на елиминиране на зависимостта му от изпълнителната власт.

Припомняме, че обещания това да се случи поеха и двете големи политически партии преди изборите, но до реално действия не се стигна. Основното предложение, което все още не е станало част от Закона за енергетика е това председателят и членовете на комисията да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от министър-председателя, какъвто е режимът в момента и последните години.

На Сметната палата прави впечатление, че някои от компонентите в цената на електрическата енергия растат с различна скорост. Така например за 4 години добавката за зелена енергия е нараснала 8 пъти. За разглеждания период относителният дял на добавките става съществен в крайната продажна цена на електрическата енергия, като достига близо 12 на сто през 2012 г

Друг съществен извод от анализа на държавния одтит е, че има липса на реални действия за либерализиране на пазара на електрическа енергия. Това според Сметната палата налага предприемане на бързи и адекватни мерки.

Част от тях могат да бъдат: Извършване на структурна реформа в сектора в съответствие с изискванията на втория и третия либерализационни пакети; Прекратяване на преките субсидии за битовите ползватели на топлинна енергия и прилагане на ефективни програми за социално подпомагане за нуждаещите се.

Не е осъществяван ефективен контрол върху прилагането на цените в различните сектори, като в по-голямата част от случаите такъв контрол изобщо липсва. Изключение прави сектор „В и К услуги" и отчасти сектор „Топлоенергетика", се посочва още в анализа на Сметната палата.

До юли 2010 г. не е законово регламентирана възможността за регулаторни одити на енергийните предприятия, а резултатите от извършваните през 2010 г. регулаторни одити в секторите „Електроснабдяване" и „Природен газ" са неефективни.

Нормативно приетият модел за регулиране на цените на електрическата енергия, действащ през одитирания период, не е ефективен. Определянето на квотите на производителите, с които да участват на регулирания пазар, при неясни и недостатъчно прозрачни критерии, с цел утвърждаване/определяне на поносими цени за битовите потребители, е несправедливо и води до невъзможност за пазарно поведение от страна на производителите.

Неконтролираното увеличение на включването на мощности на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, увеличаването на тежестите върху цените от сключените дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и кръстосаното субсидиране за т.н. високоефективно производство води до определяне на неадекватни цени на електрическата енергия. Не е спазен принципът цената да отразява действително извършените разходи за предоставената услуга.

Част от тях могат да бъдат: Извършване на структурна реформа в сектора в съответствие с изискванията на втория и третия либерализационни пакети; Прекратяване на преките субсидии за битовите ползватели на топлинна енергия и прилагане на ефективни програми за социално подпомагане за нуждаещите се

По отношение на Топлофикация София Сметната плата посочва, че натрупаните за периода 2007 - 2010 г. загуби на дружеството се дължат на това, че ДКЕВР е поставяла цени на топлото значително под тяхната себестойност. Също така с решение на Министъра на икономиката и енергетиката в началото на 2009 г, цените на топлинната енергия са останали непроеменени спрямо действащите в края на 2008 г. въпреки увеличаването на цените на природния газ, който е основно гориво на софийското парно.

Установени са положителни тенденции във финансово-икономическото състояние на дружеството за периода от 2010 г. до 30.04.2013 г. Те са в резултат от предприети действия на ръководството за оптимизиране използването на финансовите, материалните и човешките ресурси, както и за поддържане на оборудването в производството и по преноса на топлинна енергия, включително изпълнение на приетата от Столичния общински съвет „Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово икономическото състояние на "Топлофикация София" ".

Според Сметната палата липсват утвърдени вътрешни правила и процедури за реда, сроковете и отговорните лица за извършването на метрологичен контрол на топломери. Това предпоставя риск за своевременното му осъществяване, който се проявява през 2011 г. и 2012 г.

Също така въведените начини за заплащане на консумираната топлинна енергия и прилаганият модел за отразяване на плащанията създават условия за неравнопоставеност на клиентите на дружеството, избрали различни начини на плащане.

При прилагане на системата за дялово разпределение през одитирания период, начислените месечни задължения на потребители в град София не кореспондират с действителното месечно потребление на топлинна енергия, установено при годишното изравняване на енергията. Това генерира риск за постигане на целта на системата за дялово разпределение и за неравнопоставеност на клиентите и е предпоставка за намаляване на доверието в системата за дялово разпределение и отказ за ползване и/или своевременно плащане на услугите, предоставени от дружеството, посочват от държавния одит.

В заключенията свързани с дейността ма Министерството за икономиката е записано, че във ведомството е изградена подходяща организационна структура, като е създаден специализиран сектор/отдел за контрол върху дейността на лицата, предоставящи услугата дялово разпределение на топлинна енергия на клиенти в сгради - етажна собственост. Необходимо е да се повиши административният му капацитет във връзка и с нарастващите очаквания на гражданите за увеличаване на контрола на държавата.

Основната забележка на Сметната палата е, че не са извършвани последващи проверки за изпълнението на задължителни предписания, което поставя под въпрос ефективността на дейността в изпълнение на контролните функции на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по прилагането на дяловото разпределение на топлинна енергия на клиенти в сгради - етажна собственост.

От 2012 г. започва реализиране на административно-наказващата функция на контрола, но ефектът от нея не може да се установи поради това, че преписките не са приключени и не са налице крайни резултати. За целия одитиран период от 01.01.2007 г. до 30.04.2013 г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма не са налагани принудителни административни мерки.

По извършените три одита Сметната палата е дала препоръки до председателя на ДКЕВР, до председателя на Съвета на директорите на "Топлофикация София" ЕАД и до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за подобряване на дейностите.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_367773002

източник: http://www.stranabg.com/bg/dkevr-tvyrde-zavisima-ustanovi-odit-na-smetnata-palata.html