2,2 % дефицит към края на октомври, прогнозира МФ | Банк-БГ
2,2 % дефицит към края на октомври, прогнозира МФ
Понеделник, 10 Ноември 2014г. 18:14ч.

По предварителни оценки дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа към края на месец октомври е 1 775  млн. лв. (2,2 % от прогнозния БВП), при планиран за 2014 г. - 1 472,3 млн. лева (1,8% от БВП). За сравнение дефицитът към 31.10.2013 г. бе в размер на 443,0 млн. лв., което означава, че на годишна база показателя се влошава номинално с 1 332 млн. лева, съобщават от Министерството на финансите.

На база оперативни данни и оценки, приходите и помощите по консолидираната фискална програма за десетте месеца на 2014 г. са в размер на около 24 004 млн. лв., което представлява 77,3 % от годишния разчет.

Приходите по КФП към края на месец октомври нарастват с около 253 млн. лв. (1,1 %) спрямо отчетените за същия период на миналата година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на около 19 151 млн. лв., което представлява 78,7 % от годишните разчети за 2014 г. при 80,8 % изпълнение на актуализираните разчетите към 31.10.2013 година.

Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с около 3,7 %, което значително изостава спрямо планирания ръст с разчетите към ЗДБРБ за 2014 година.

Неданъчните приходи са в размер на около 2 978 млн. лв., което представлява 85,8 % изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 876 млн. лв., или 58,0 % от разчета за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.10.2014 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 25 779 млн. лв., което е 79,3 % от годишния разчет.

Спрямо октомври 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 6,5 %, което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания.

Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през 2014 г.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1105800555

източник: http://www.stranabg.com/bg/2-2-defitsit-kym-kraya-na-oktomvri-prognozira-mf.html