БНБ отговори на бизнеса и синдикатите за продажбата на кредити на ТБ Виктория | Банк-БГ
БНБ отговори на бизнеса и синдикатите за продажбата на кредити на ТБ Виктория
Четвъртък, 02 Октомври 2014г. 20:20ч.

Българската народна банка (БНБ) отговори на бизнеса и синдикатите, които поискаха от Централната банка информация за продажба на кредитите на ТБ "Виктория". От БНБ заявяват, че и към момента единственият източник за осигуряване на ликвидност на ТБ "Виктория" остава продажбата на неликвидни активи - кредити.

От БНБ напомнят, че, както по-рано са подчертали, продължават да са налице условията, довели до поставяне на КТБ и ТБ "Виктория" под специален надзор, а именно - остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията към вложителите и други кредитори. Тези задължения към септември 2014 г. са в размер на 6 227 521 хил. лв. за КТБ и 285 786 хил. лв. за ТБ "Виктория".

От БНБ уточняват, че КТБ е поставена под специален надзор поради недостиг на ликвидност и не може да предостави ликвидна подкрепа на своята дъщерна банка ТБ "Виктория". От своя страна ТБ "Виктория" не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба № 6 на БНБ и срещу които да получи ликвидност от БНБ по реда на правилата за кредитор от последна инстанция.

Независимо че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ "Виктория" показват, че към този момент банката посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката също така не може да получи държавна помощ. Причината за това е, че при разрешаването на такава помощ от Генерална дирекция "Конкурентоспособност" на Европейската комисия ТБ "Виктория" трябва да се разглежда като част от групата на КТБ, съответно изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло.

Ето защо, продължават от Централната банка, както е било посочено и в прессъобщението на БНБ от 16 септември 2014 г., към момента единственият източник за осигуряване на ликвидност на ТБ "Виктория" остава продажбата на неликвидни активи - кредити. При липсата на алтернативни източници за набавяне на ликвидност от банката, без която тя не би могла да посрещне задълженията към своите вложители и други кредитори, на квесторите на ТБ "Виктория" бяха дадени задължителни предписания, както следва:

- В срок до 23.09.2014 г. да изпратят покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от кредитния портфейл на банката, като при наличие на интерес осигурят представянето на окончателните оферти не по-късно от 15.10.2014 г.

Както вече бе обявено в прессъобщението на БНБ от 16 септември 2014 г., поканите са изпратени единствено до банки, на които бе дадена възможност да подадат оферти в продължение на три седмици.

- В срок до 20.10.2014 г. да внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на ТБ "Виктория" ЕАД към кредитори и депозанти.

Важно допълнение в публично оповестените на 16.09.2014 г. решения на УС на БНБ бе уточнението, че е възможно да не бъде взето окончателно решение за продажба на кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Окончателната преценка на това решение ще бъде извършена от УС на БНБ след анализ на комплекс от обстоятелства, в т.ч. стойността на получените оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на най-големите акционери на КТБ, както и подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ.

Следва да се има предвид, че в рамките на специалния надзор спрямо ТБ "Виктория" не е била наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции, свързана с определяне на условия и допълнителни изисквания относно реда за разпореждане с имущество на банката. Следователно квесторите имат право да се разпореждат с част от активите на банката, когато такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност за възстановяване на операциите й, при пазарни условия и под контрола на БНБ.

Също така от БНБ използвали повода, за да потвърдели необосноваността на една друга идея, която тези дни бе подхвърлена в публичното пространство - продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й в несъстоятелност. Следва да се има предвид, че към настоящия момент ТБ "Виктория" изпитва недостиг на ликвидност, но няма основание за искане за откриване на производство по несъстоятелност. Както беше оповестено още на 11 юли 2014 г., от БНБ напомнят, че в резултат от прегледа на активите в двете банки от групата КТБ, извършен от независимите одитори, ТБ "Виктория" е банка с добро състояние на кредитния портфейл и неговото обезпечаване.

"В заключение бихме желали да отбележим, че избраният от Вас от началото на случая с групата КТБ начин на комуникация с българската общественост, а именно - чрез необосновани атаки през медиите към БНБ и систематични опити за оказване на натиск и компрометиране на независимата централна банка, не е от полза нито за разрешаването на този изключително важен и сложен казус, нито за съхраняването на доверието в банковата система. Такъв подход не съответства на сериозността на материята, която предполага отговорно и професионално отношение, при отчитане на известни ограничения за публичност, необходими за по-бързото и акуратно разрешаване на казуса. Превратното представяне на действията на БНБ е в ущърб на интересите на българското общество. За съжаление въпреки публично заявените намерения и разнопосочните работни идеи до този момент в БНБ не е получено нито едно законообосновано и структурирано предложение от Ваша страна, свързано с групата КТБ, което би било полезно и би спомогнало за решаването на казуса", се казва в официалния отговор от УС на БНБ до национално представените работодателски и синдикални организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите синдикати, Конфедерация на труда "Подкрепа".


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1109740867

източник: http://www.stranabg.com/bg/bnb-otgovori-na-biznesa-i-sindikatite-za-prodazhbata-na-krediti-na-tb-viktoriya.html