Данъчни облекчения по ипотечни кредити и през 2015 г. | Банк-БГ
Данъчни облекчения по ипотечни кредити и през 2015 г.
Понеделник, 02 Февруари 2015г. 12:48ч.
Данъчни облекчения по ипотечни кредити и през 2015 г.
Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, съобщиха от НАП.

Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

За да се ползва данъчното облекчение, ипотечният кредит трябва да е сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия:

• има сключен граждански брак;
• лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
• ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.

Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в Приложение 10 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица от 2014 г.

Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, посочват от НАП.

Най-лесно подаването на годишната декларация за облагане на доходите става по електронен път с ПИК или подписана с електронен подпис.

Данъчните декларации могат също да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне, информират от НАП.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/nap-krediti-danatzite-18397410

източник: http://www.stranabg.com/bg/danychni-oblekcheniya-po-ipotechni-krediti-i-prez-2015-g.html