Акционерите да спасят КТБ, предлага БНБ | Банк-БГ
Акционерите да спасят КТБ, предлага БНБ
Четвъртък, 31 Юли 2014г. 18:22ч.

Активите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) са 6. 896 млрн. лева, което e със 741.4 млн. лева по-малко от сумата към 31 май 2014 г.
Това се посочва в доклад на квесторите в Банката на Цветан Василев, публикуван от БНБ, което означава, че въпросните над 740 млн. лева са изтеглени в 20-те дни преди поставянето на банката под специален надзор на 20 юни.

От БНБ уточняват, че цифрите посочват текущото състояние на банката, а към доклада е приложен и неодитирания финансов отчет на КТБ към 30 юни 2014 г.

Високо ликвидните активи са 144.3 млн. лева, като намалението спрямо края на предходния месец е 671.9 млн. лева.
Портфейлът от ценни книжа е в размер на 776.9 млн. лева, а кредитният портфейл е в размер на 5.265 млрд. лева.

Депозитите от граждани и предприятия към 30 юни 2014 г. са 5.620 млрд. лева, като намалението спрямо края на май е 630.7 млн. лева.

Финансовият резултат на банката към 30.06.2014 г. е загуба в размер на 65.3 млн. лв. и се дължи изцяло на начислените през месеца разходи за обезценки на кредитния портфейл.

Същевременно квесторите отбелязват, че тези разходи за обезценки са определени по съществуващите в КТБ АД процедури за прилагане на вътрешните правила на банката, които не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

На основата на неодитираните отчети общата капиталова адекватност на банката към 30.06.2014 г. е 10.54 на сто, а адекватността на капитала от първи ред - 7.86 на сто, посочва още докладът.

В доклада за текущото състояние на банката подробно са изброени действията на квесторите в изпълнение на определените им със закона задължения. Предприети са всички действия по текущото управление и контрол върху дейността на банката в условия на специален надзор, категорични са от БНБ.

Осигурено е изпълнението на решенията на УС на Българска народна банка (БНБ) както по отношение на наложените ограничения върху дейността на банката, така и за намаляването на лихвите по депозити и сметки до средните пазарни нива. Осигурено е също така и спазването на задълженията към регулаторните органи, съобщават от Централната банка.

Квесторите незабавно са предприели мерки за сигурност, сред които смяна на дружеството, осъществяващо физическа и техническа охрана към момента на налагане на надзора, с друго дружество. Извършено е предаване и приемане на охраната на всички финансови центрове и офиси, както и всички други обекти на КТБ АД в цялата страна. Изготвени са охранителни обследвания и са утвърдени планове за охрана на обектите и пропускателния режим. Извършени са промени в пропускателния режим на помещенията, като е преустановен достъпът на бившите членове на УС и НС на банката, както и на свързани с тях лица и др.

Едновременно с това са предприети и адекватни действия за защита на интересите на банкатакакто във взаимоотношенията с длъжниците, така и по отношение на кредиторите. Проведени са множество срещи с редица длъжници и кредитори за уточняване на взаимоотношенията в условията на надзорни ограничения върху дейността на банката.

В допълнение на регулярните задължения, квесторите успешно са организирали заделянето на значителен човешки и материален ресурс за осигуряване на работата както на външните одитори, така и на правоохранителните органи.

Квесторите поставят като основен въпроса за необходимостта от определяне на надеждна оценка на кредитния и инвестиционния портфейли на банката, която да отговаря на текущото състояние на кредитополучателите и емитентите и да съответства на МСФО.

Вземайки предвид посоченото по-горе и в съответствие с действащите законови процедури по специалния надзор, предвиден в ЗКИ, Управителният съвет на БНБ приема Доклада за текущото състояние на "Корпоративна търговска банка" АД.

От БНБ издават предписание квесторите на КТБ да създадат специален екип, който в срок до 15 септември да подготви кредитните досиета за целите на одиторската оценка и да подпомага квесторите в управлението на взаимоотношенията с кредитополучателите, включително и за предприемане на необходимите действия спрямо длъжници, които не осигуряват редовно обслужване на своите задължения към банката.

От квесторите се изисква още да сключат договор за правна помощ по прегледа на обезпеченията като част от процеса на окомплектоване и подготовка на кредитните досиета.

Квесторите имат за задача и да сключат допълнителни договори с одиторските фирми "Ърнст и Янг Одит" ООД, "Делойт одит" ООД и "Афа" ООД за цялостна оценка на активите на банката, която да бъде осъществена в срок до 20.10.2014 г.

БНБ иска още квесторите да й предложат проект на покана към акционерите за заявяване на интерес и деклариране на възможност за осигуряване едновременно на капитал и ликвидна подкрепа за КТБ АД.

Също така до 20.08.2014 г. да извършат промени във вътрешните правила и процедури за определяне на обезценките по кредитни експозиции с цел обезценките на експозиции със съществени нарушения в обслужването да се определят на индивидуална основа, с което да се постигне пълно съответствие с МСФО.

Квесторите да представят в БНБ информация за хода на изпълнение на направените препоръки в срок до 5 септември 2014 г.

Възлага на изпълняващия длъжността подуправител, ръководещ управление "Банков надзор",до 10.09.2014 г. и в съответствие с описаните по-горе дейности на квесторите да внесе в УС на БНБ предложение за необходимото удължаване на срока на специалния надзор на КТБ АД.

От БНБ са изпратили на 25.07.2014 г. писмо до председателя на Европейския банков орган (ЕБО) с покана към ЕБО да извърши независим преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор" в БНБ.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_638654664

източник: http://www.stranabg.com/bg/aktsionerite-da-spasyat-ktb-predlaga-bnb.html