Дефицитът в бюджета 55 млн. лева през юли | Банк-БГ
Дефицитът в бюджета 55 млн. лева през юли
Събота, 31 Август 2013г. 12:42ч.

Фискалният резерв към 31 юли 2013 г. е в размер на 5,6 млрд. лева. Това сочат данни по консолидираната фискална програма, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 31.07.2013 г. е отрицателно в размер на 168,2 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 55,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 113,2 млн. лева. На месечна база за юли се отчита дефицит в размер на 162,0 млн. лв., при излишък от 138,4 млн. лв. за юли 2012 година.

Превишението на разходите над приходите за месеца се дължи основно на високите лихвени разходи, по-високите капиталови разходи и др. В съответствие с лихвения календар през месец юли има по-големи плащания по обслужването на държавния дълг, които представляват основно лихви по емисии облигации на международните финансови пазари в размер на 146,3 млн. лв. (лихви по емисия облигации от 2002 г. в размер на 67,2 млн. лв. и по емисия от облигации от 2012 г. в размер на 79,0 млн. лв.). По-високите капиталови разходи са свързани с усвояването на средствата по Оперативните програми на ЕС.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец юли са в размер на 16 609,9 млн. лв., или 54,3% от годишните разчети към ЗДБРБ за 2013 година . За същия период на 2012 г. изпълнението на приходите по КФП бе 54,3 на сто. Съпоставено с 2012 г., приходите и помощите по консолидираната фискална програма към юли 2013 г. бележат номинален ръст от 6,5% (1 011,6 млн. лв.). Този ръст се формира от ръст в частта на приходите от помощи (44,4 % или 409,8 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3,5 % или 430,1 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (7,6% или 171,7 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юли възлиза на 12 852,2 млн. лв., което представлява 54,9% от планираните с разчетите към ЗДБРБ за 2013 година. Изпълнението на данъчните приходи към юли 2012 г. бе 57,5% от разчета. Поради изоставането в изпълнението на приходите бе извършена актуализация на плана за годината, като Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България бе окончателно приет през месец август 2013 година.

Приходите в частта на преките данъци са 2 384,2 млн. лв., или 57,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2013 година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 500,9 млн. лв., което е 52,7% от годишните разчети по ЗДБРБ за 2013 година. Приходите от ДДС са 4 222,6 млн. лв., което представлява 53,6% от ЗДБРБ за 2013 година. Следва да се отчете, че върху размера на постъпленията от ДДС за месец юли влияние оказва по-високият размер на възстановения данъчен кредит по ЗДДС към фирмите, което е част от мерките за разплащане на задълженията към бизнеса в програмата на правителството.

При другите данъци в групата, постъпленията към юли са съответно 2 184,2 млн. лв. от акцизи (50,7% от планираните със ЗДБРБ за 2013 г.), 81,0 млн. лв. от мита (67,5% от планираните в закона) и 13 млн. лв. от данък върху застрахователните премии (46,3% от разчета за годината).

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 526,0 млн. лв., или 61,0% изпълнение на планираните към ЗДБРБ за 2013 година. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.07.2013 г. са 3 441,1 млн. лв., което представлява 56,7% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2 424,3 млн. лв. или 70,3% от разчетените за годината, а постъпленията в частта на помощите са 1 333,3 млн. лв. или35,7% от разчета към ЗДБРБ за 2013 година.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.07.2013 г. възлизат на 16 778,0 млн. лв. Те представляват 52,9% от годишния разчет към ЗДБРБ за 2013 година при 51,6% изпълнение на общите разходи по КФП спрямо разчетите за същия период на предходната година. Спрямо седемте месеца на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1 380,1 млн. лв. (9,0 %). В структурно отношение капиталовите разходи остават на ниво, близко до отчетеното за същия период на предходната година, докато при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи, разходите за издръжка и други се отчита ръст.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 13 936,1 млн. лв. (57,8% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 641,3 млн. лв. (30,4% от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 595,5 млн. лв. (68,0% от планираните за 2013 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2013 г. от централния бюджет възлиза на 605,2 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 юли 2013 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_471687592

източник: http://www.stranabg.com/bg/defitsityt-v-biudzheta-55-mln-leva-prez-iuli.html